هنرمند اسپانیایی ( بارسلونا) Oscar Ciutat مجسمه های چینی ، از انسانها ، در حالت های مختلف خلق کرده است.

 

دنیای انسان های کوچک ( عکس)

دنیای انسان های کوچک ( عکس)

دنیای انسان های کوچک ( عکس)

دنیای انسان های کوچک ( عکس)

دنیای انسان های کوچک ( عکس)

دنیای انسان های کوچک ( عکس)

دنیای انسان های کوچک ( عکس)

دنیای انسان های کوچک ( عکس)

دنیای انسان های کوچک ( عکس)

دنیای انسان های کوچک ( عکس)