این کویر که کنار دریاست 16 کیلومتر بزرگی دارد و در ژاپن واقع شده است

 

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)

کویری در کنار دریا (18 عکس)