داگ فربیز (Doug Forbis) جوانی 24 ساله است که به علت agenesis sacral پا های خود را از دست داده است ولی همچنان با نشاط و پر امید به زندگی ادامه می دهد. او همراه دوست خود زندگی می کند و آرزو دارد به عنوان معلم برای کودکان خاص خدمت کند.

 

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

زندگی داگ فربیز (15 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند