در این شهر مردم بیرون ریختند تا با خراب کردن و خالی کردن خود سر وسایل دور ریختنی از استرس خود بکاهند! شما راه بهتری می شناسید!؟

 

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)

راهی برای کاهش استرس!! (16 عکس)