این خودرو مفهومی توسط عده ای از دانشجویان در دالاس ساخته شده و به مرکز هنر های طراحی ارائه شده است.

 

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)

خودرو مفهومی از رولز رویس (15 عکس)