هنرمند آمریکایی کریس کول (Chris Cole) از قطعات قراضه آهنی برای ساخت این حیوانات مکانیکی فوق العاده استفاده کرده است.

 

 

حیوانات مکانیکی (8 عکس)

حیوانات مکانیکی (8 عکس)

حیوانات مکانیکی (8 عکس)

حیوانات مکانیکی (8 عکس)

حیوانات مکانیکی (8 عکس)

حیوانات مکانیکی (8 عکس)

حیوانات مکانیکی (8 عکس)

حیوانات مکانیکی (8 عکس)