حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

این یکی رو حتماً ببینید باورتون نمیشه!

 

بقیه عکس ها در ادامه...


حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا

حمله كفشدوزك ها به يكي از شهر هاي آمريكا