این ایستگاه های مترو در نیویورک بدلیل قدمت طولانی که بعضا به صد سال میرسد از سرویس خارج شده اند و معماری های قدیمی و زیبای آنها به تاریخ پیوسته اند . یکی از این ایستگاه ها ، ایستگاه سیتی هال (City Hall ) است که در تاریخ نیویورک شناخته شده است. این ایستگاه در سال 1904 ساخته شده است.

 

ایستگاه های متروکه مترو در نیویورک (9 عکس)

ایستگاه های متروکه مترو در نیویورک (9 عکس)

ایستگاه های متروکه مترو در نیویورک (9 عکس)

ایستگاه های متروکه مترو در نیویورک (9 عکس)

ایستگاه های متروکه مترو در نیویورک (9 عکس)

ایستگاه های متروکه مترو در نیویورک (9 عکس)

ایستگاه های متروکه مترو در نیویورک (9 عکس)

ایستگاه های متروکه مترو در نیویورک (9 عکس)

ایستگاه های متروکه مترو در نیویورک (9 عکس)