هنرمندی به نام Christian Faur زمانی که از نقاشی با مداد شمعی بر روی کاغذ خسته شد به ایده ای جدید رسید تا به شیوه ای دیگر از ابزار هایش استفاده کند. با اسکن تصاویر و تصویر سازی با بلوک های رنگی کوچک متشکل از مدادهای شمعی ، ایده خود را پرورش داد. این هنرمند در تنسی آمریکا زندگی میکند.

 

نقاشی با مداد شمعی به سبک جدید (12 عکس)

نقاشی با مداد شمعی به سبک جدید (12 عکس)

نقاشی با مداد شمعی به سبک جدید (12 عکس)

نقاشی با مداد شمعی به سبک جدید (12 عکس)

نقاشی با مداد شمعی به سبک جدید (12 عکس)

نقاشی با مداد شمعی به سبک جدید (12 عکس)

نقاشی با مداد شمعی به سبک جدید (12 عکس)

نقاشی با مداد شمعی به سبک جدید (12 عکس)

نقاشی با مداد شمعی به سبک جدید (12 عکس)

نقاشی با مداد شمعی به سبک جدید (12 عکس)

نقاشی با مداد شمعی به سبک جدید (12 عکس)

نقاشی با مداد شمعی به سبک جدید (12 عکس)