مسئله مرگ و زندگی یک مسئله چالش برانگیز بین فرهنگ ها و اجتماعات مختلف بوده است . در این میان سه دانشجوی ایتالیایی آندره پیلا ، آدریانو لئو و داریو کاتالدی از مرگ به وضوح سخن میگویند. از مرگی آنی که حتی ممکن است در محل هایی که فکرش را نمیکنید به سراغتان بیاید. در این راستا پوستر ها و عکسهای تبلیغاتی آنها که با کمک یک استدیو عکاسی تهیه شده است این مسئله را به همه گوشزد میکند.( شما خواهید مرد ) نام این سری از عکسهایشان است.

 

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

شما نیز خواهید مرد (34 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند