این پارک در شهر Khanty-Mansiysk در روسیه قرار دارد. این شهر با جمعیت 30 هزار نفری یکی از شهر های مهم روسیه در زمینه تولید نفت است. در این پارک همه چیز از دوران سنگی و عصر حجر دیده میشود ، از انسانهای اولیه گرفته تا انواع حیوانات منقرض شده.

 

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)

پارک عصر سنگی در روسیه (31 عکس)