این پارک توسط استدیو طراحی studio dass در یک مجتمع خرید در پرتقال نصب شده است.

 

پارک بازی با وسایل جدید برای کودکان (9 عکس)

پارک بازی با وسایل جدید برای کودکان (9 عکس)

پارک بازی با وسایل جدید برای کودکان (9 عکس)

پارک بازی با وسایل جدید برای کودکان (9 عکس)

پارک بازی با وسایل جدید برای کودکان (9 عکس)

پارک بازی با وسایل جدید برای کودکان (9 عکس)

پارک بازی با وسایل جدید برای کودکان (9 عکس)

پارک بازی با وسایل جدید برای کودکان (9 عکس)

پارک بازی با وسایل جدید برای کودکان (9 عکس)