آیان برنان (Ian Brennan) از انگلیس 17 سال و 5000 ساعت کار مفید برای ساخت این مجسمه چوبی صرف کرده است.

 

مجسمه کشتی چوبی (8 عکس)

مجسمه کشتی چوبی (8 عکس)

مجسمه کشتی چوبی (8 عکس)

مجسمه کشتی چوبی (8 عکس)

مجسمه کشتی چوبی (8 عکس)

مجسمه کشتی چوبی (8 عکس)

مجسمه کشتی چوبی (8 عکس)

مجسمه کشتی چوبی (8 عکس)