پس از دیدن این عکس ها آیا شما باور میکنید راننده ی این موتور فقط دستش شکسته باشد؟ او مردی واقعا خوش شانس بوده است.

 

تصادف وحشتناک یک موتور (12 عکس)

تصادف وحشتناک یک موتور (12 عکس)

تصادف وحشتناک یک موتور (12 عکس)

تصادف وحشتناک یک موتور (12 عکس)

تصادف وحشتناک یک موتور (12 عکس)

تصادف وحشتناک یک موتور (12 عکس)

تصادف وحشتناک یک موتور (12 عکس)

تصادف وحشتناک یک موتور (12 عکس)

تصادف وحشتناک یک موتور (12 عکس)

تصادف وحشتناک یک موتور (12 عکس)

تصادف وحشتناک یک موتور (12 عکس)

تصادف وحشتناک یک موتور (12 عکس)