عکس از فائزه تقوا

 

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)

همایش شیرخوارگان حسینی در تهران (16 عکس)