تصاویری از کاخ و هواپیمای سلطنتی سلطان برونئی
 
تصاویری از کاخ و هواپیمای سلطنتی سلطان برونئی: سلطان برونئی با بیش از 30 میلیارد دلار ثروت همواره جزء 3 نفر اول لیست ثروتمند ترین مردان جهان است.
 

 
ادامه را ببینید...
 
 

سلطان برونئی

سلطان برونئی

این ها هم عکس های داخل هوپماست

سلطان برونئی

سلطان برونئی

سلطان برونئی

سلطان برونئی

سلطان برونئی

سلطان برونئی