کالب چارلند (Caleb Charland ) با رنگ آمیزی نقاط خاص گیاه با رنگ فسفری و چرخاندن آن و عکاسی از آن در تاریکی این آثار جالب را بوجود آورده.

 

گیاه چرخان فسفری (6 عکس)

گیاه چرخان فسفری (6 عکس)

گیاه چرخان فسفری (6 عکس)

گیاه چرخان فسفری (6 عکس)

گیاه چرخان فسفری (6 عکس)

گیاه چرخان فسفری (6 عکس)