نقاشی های فوق العاده هنرمند کلمبیایی Yosman Botero بر روی لایه های شیشه باعث شده که بصورت سه بعدی جلوه کنند. طرح این نقاشی ها در هر لایه متفاوت است و این خود باعث طبیعی تر بودن نقاشی ها میشود.

 

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)

نقاشی های سه بعدی بر روی شیشه (16 عکس)