کشتی کروز ((Disney Dream)) بزرگ ترین کشتی ساخته شده در آلمان است که به تازگی اسکله کشتی سازی مایر ورفت را در پاپن بورگ ترک کرده است.این کشتی 340 متر طول دارد و قادر به حمل 4 هزار مسافر است.در این کشتی امکاناتی مانند سینما،زمین های بازی،استخر های شنا و بسیاری امکانات دیگر وجود دارد.

 

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)

Disney Dream بزرگ ترین کشتی آلمان افتتاح شد (28 عکس)