توجه ناسا روی مورچه ها سبب شد تا محققین با آزاد کردن چندین مورچه در آکواریومی پر شده از ژل بتوانند ساخت خانه های این حشرات کوچک را زیر نظر بگیرند.پس از چند روز آکواریوم به لانه ای مصنوعی با انواع جاده ها و تونل ها تبدیل شد.

 

 

مورچه ها و ساخت لانه (8 عکس)

مورچه ها و ساخت لانه (8 عکس)

مورچه ها و ساخت لانه (8 عکس)

مورچه ها و ساخت لانه (8 عکس)

مورچه ها و ساخت لانه (8 عکس)

مورچه ها و ساخت لانه (8 عکس)

مورچه ها و ساخت لانه (8 عکس)

مورچه ها و ساخت لانه (8 عکس)