فوتو ویک (Fotoweek ) یک جشنواره عکاسی سالانه است که در ده ها موزه و گالری در شهر واشنگتن بر پا میشود. بخش مسابقه بین المللی عکاسی آن توسط تعدادی از کلکسیون دارها و افراد حرفه ای قضاوت میشود. این آلبوم ، عکس های برنده شده امسال این جشنواره است.

 

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)

برنده های مسابقه عکاسی فتو ویک 2010 (22 عکس)