سارولتا بن (Sarolta Bán) هنرمند 28 ساله مجاری است. عکسهای او همانند داستانهایی پر از امید است. با اینکه او فقط 3 سال است که به این نوع هنر روی آورده آثار بسیار جالب او انسان را به فکر فرو میبرد.

 

آثار سورئال از سارولتا بن (12 عکس)

آثار سورئال از سارولتا بن (12 عکس)

آثار سورئال از سارولتا بن (12 عکس)

آثار سورئال از سارولتا بن (12 عکس)

آثار سورئال از سارولتا بن (12 عکس)

آثار سورئال از سارولتا بن (12 عکس)

آثار سورئال از سارولتا بن (12 عکس)

آثار سورئال از سارولتا بن (12 عکس)

آثار سورئال از سارولتا بن (12 عکس)

آثار سورئال از سارولتا بن (12 عکس)

آثار سورئال از سارولتا بن (12 عکس)

آثار سورئال از سارولتا بن (12 عکس)