چند سال قبل ساشا گلدبرگر (Sacha Goldberger) احساس کرد که مادربزرگ مجاریش دچار افسردگی شده پس تصمیم گرفت که او را سوژه کار های خود در عکاسی قرار دهد و به این ترتیب او را از ناراحتی برهاند. مادر بزرگش هم قبول کرد و با پوشیدن لباس های سوپر من عکسهای جالبی تهیه شد که البته هنوز هم نتوانسته لبخند را بر لبان او بیاورد.

 

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)

مادر بزرگ سوپر من (18 عکس)