اگر بتمن (BATMAN) قرار بود که کامیون سوار شود احتمالا  این مدل تیونینگ شده ژاپنی را انتخاب میکرد.

 

کامیون مورد علاقه بتمن (8 عکس)

کامیون مورد علاقه بتمن (8 عکس)

کامیون مورد علاقه بتمن (8 عکس)

کامیون مورد علاقه بتمن (8 عکس)

کامیون مورد علاقه بتمن (8 عکس)

کامیون مورد علاقه بتمن (8 عکس)

کامیون مورد علاقه بتمن (8 عکس)

کامیون مورد علاقه بتمن (8 عکس)