فرانسوا نیلی(Françoise Nielly) نقاش فرانسوی است که دارای سبک نقاشی خاصی است. نقاشی های او فقط با استفاده از پالت و چاقوی رنگ و انجام شده.

 

نقاشی های پرتره رنگ روغن از فرانسوا نیلی (13 عکس)

نقاشی های پرتره رنگ روغن از فرانسوا نیلی (13 عکس)

نقاشی های پرتره رنگ روغن از فرانسوا نیلی (13 عکس)

نقاشی های پرتره رنگ روغن از فرانسوا نیلی (13 عکس)

نقاشی های پرتره رنگ روغن از فرانسوا نیلی (13 عکس)

نقاشی های پرتره رنگ روغن از فرانسوا نیلی (13 عکس)

نقاشی های پرتره رنگ روغن از فرانسوا نیلی (13 عکس)

نقاشی های پرتره رنگ روغن از فرانسوا نیلی (13 عکس)

نقاشی های پرتره رنگ روغن از فرانسوا نیلی (13 عکس)

نقاشی های پرتره رنگ روغن از فرانسوا نیلی (13 عکس)

نقاشی های پرتره رنگ روغن از فرانسوا نیلی (13 عکس)

نقاشی های پرتره رنگ روغن از فرانسوا نیلی (13 عکس)