با آغاز موسم حج، میلیون ها مسلمان از سراسر جهان به شهر مکه رفته اند تا مراسم مذهبی دین خود را به جا آورند. دولت عربستان سعودی تعداد زائران را 2 و نیم میلیون نفراعلام کرده است.
همزمان با مراسم حج امسال، دولت عربستان سعودی بهره برداری از مترو و
بزرگترین ساعت جهان را در شهر مکه آغاز می کند. این ساعت اسلامی 600 متر ارتفاع دارد و از سراسر شهر، قابل رویت است همچنین بزرگترین لفظ الله اکبر در جهان بر روی این ساعت نصب شده است.

اگرچه درآمد اصلی کشور پادشاهی عربستان سعودی از صادرات نفت تامین می شود، اما جذب گردشگر زیارتی به ویژه در ایام حج یکی از منابع مهم مالی این شور است. سال گذشته درآمد این کشور در ایام حج عمره 2 میلیارد دلار اعلام شده بود.

(متن یورونیوز)

 

 

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)

آغاز مراسم حج سال 1389 (42 عکس)