عکس هایی از غروب و طلوع خورشید گرفته شده توسط عکاس 31 ساله به نام Zsolt Zsigmon از وطن خودش در مجارستان.

 

طلوع و غروب زیبای خورشید (10 عکس)

طلوع و غروب زیبای خورشید (10 عکس)

طلوع و غروب زیبای خورشید (10 عکس)

طلوع و غروب زیبای خورشید (10 عکس)

طلوع و غروب زیبای خورشید (10 عکس)

طلوع و غروب زیبای خورشید (10 عکس)

طلوع و غروب زیبای خورشید (10 عکس)

طلوع و غروب زیبای خورشید (10 عکس)

طلوع و غروب زیبای خورشید (10 عکس)

طلوع و غروب زیبای خورشید (10 عکس)