فلای راد (FlyRad) یک وسیله نقلیه است که در صورتی میتوانید از آن استفاده کنید که یک جفت اسکیت به پا کرده باشید. میتوانید بصورت نشسته و یا ایستاده از آن استفاده کنید

 

اسکیت موتوری فلای راد (7 عکس)

اسکیت موتوری فلای راد (7 عکس)

اسکیت موتوری فلای راد (7 عکس)

اسکیت موتوری فلای راد (7 عکس)

اسکیت موتوری فلای راد (7 عکس)

اسکیت موتوری فلای راد (7 عکس)

اسکیت موتوری فلای راد (7 عکس)