نام این مجموعه از نقاشی های ماریون بولوگناسی (Marion Bolognasi) - چشمها - است که با احساس قایل درک و با استفاده از آبرنگ بر روی بوم نقش بسته است.

(منبع

 

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)

نقاشی های آبرنگ فوق العاده (20 عکس)