طراح این آثار یک فرانسوی است. تحصیل کرده در رشته هنر و شاغل در رشته گرافیک. نامش ادوارد است (Edward Martinet) و بیست سال است که مجسمه سازی را دنبال میکند. بهترین نمونه کار او هم همین ماهی و حشرات آهنی است که با تکه های جمع آوری شده از محل های مختلف تهیه کرده است.

 

مجسمه های آهنین (8 عکس)

مجسمه های آهنین (8 عکس)

مجسمه های آهنین (8 عکس)

مجسمه های آهنین (8 عکس)

مجسمه های آهنین (8 عکس)

مجسمه های آهنین (8 عکس)

مجسمه های آهنین (8 عکس)

مجسمه های آهنین (8 عکس)