غرفه بریتانیا را استودیو هیترویک (Heatherwick) طراحی کرده است . این استودیو را توماس هیترویک اداره می کند  تیم طراحی اوبرنده جایزه (FCO) برای طراحی غرفه ای زیبا و بلند پروازانه بریتانیا در نمایشگاه شانگ های 2010 شده است .

این ایده از یکی از مراکز پرورش گیاه گرفته شد که قرار است تا سال 2020، حدود 25% از تخم گونه های گیاهی دنیا را در خود جای دهد .

این غرفه از  60.000 عدد میله شیشه ای ساخته شده که هرکدام از این فیبر های نوری شامل یک یا چند دانه است . در طی روز این فیبرها ، نور بیرون را به درون  منتقل می کند تا قسمت های درونی ساختمان را روشن کند و در شب هم منابع نوری داخل آنها باعث درخشان شدن فضای بیرونی آنها می شود . هنگام وزیدن باد این میله های نوری به این طرف و آن طرف حرکت می کند و زیبایی خاصی به ساختمان می دهد . 

توجه این استودیو به این مطلب است که فضایی توأم با احترام را برای این کلکسیون با ارزش ایجاد کند ولحظه ای بازدید کنندگان را وادار به درون گرایی در یک فضای ساکت و آرام کند . 

متن : معماری نیوز

 

 

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

 

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)

غرفه بریتانیا در نمایشگاه اکسپو 2010 (22 عکس)