فردریک دوبال (Frederique Daubal) واثر او با نام برقع ، الهام گرفته شده از برقع مسلمانان

 

 

آثار برقع مانند فردریک دوبال (6 عکس)

آثار برقع مانند فردریک دوبال (6 عکس)

آثار برقع مانند فردریک دوبال (6 عکس)

آثار برقع مانند فردریک دوبال (6 عکس)

آثار برقع مانند فردریک دوبال (6 عکس)

آثار برقع مانند فردریک دوبال (6 عکس)