این مجسمه عظیم در شهر کوچکی در لهستان نصب شده است با هزینه ای معادل 1.5 میلیون دلار و ارتفاع 48 متر بزرگترین مجسمه از عیسی مسیح در کل دنیا می باشد. بعد از این مجسمه ، مجسمه ردیمر در ریودوژانیرو با ارتفاع 38 متر ، رتبه دوم را از نظر بلندی دارد .


مجسمه ی بزرگ عسی مسیح (12 عکس)

مجسمه ی بزرگ عسی مسیح (12 عکس)

مجسمه ی بزرگ عسی مسیح (12 عکس)

مجسمه ی بزرگ عسی مسیح (12 عکس)

مجسمه ی بزرگ عسی مسیح (12 عکس)

مجسمه ی بزرگ عسی مسیح (12 عکس)

مجسمه ی بزرگ عسی مسیح (12 عکس)

مجسمه ی بزرگ عسی مسیح (12 عکس)

مجسمه ی بزرگ عسی مسیح (12 عکس)

مجسمه ی بزرگ عسی مسیح (12 عکس)

مجسمه ی بزرگ عسی مسیح (12 عکس)

مجسمه ی بزرگ عسی مسیح (12 عکس)