اگر برنامه ای برای رفتن به روم در هفته دوم می ندارید توصیه مبکنم به شهر همسایه اش یعنی Gensano  سفر کنید تا در آنجا جشنواره رنگها (Infioratu) را ببینید. در این جشنواره گلها ، که از سال 1778 برگزار میگردد، هنرمندان محلی تمامی خیابان هارا با فرش هایی از گل می پوشانند. طرح این فرش ها همگی از موضوعات نقاشی شده الهام گرفته میشود. در هفته سوم این جشنواره که جشنواره به پایان میرسد به کودکان اجازه داده میشود تا بر روی گلها بدوند و این آثار با ارزش را بر زیر پای خود له کنند.!

 

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

جشنواره گل ها و رنگها در ایتالیا (20 عکس)

با عرض پوزش تعدادي از عكس ها بدليل مغايرت با قوانين ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي حذف شده اند