این ایده ای است که برای جمع آوری لباس های قدیمی برای نیازمندان طراحی شده است.

 

نیاز به لباس دارم (7 عکس)

نیاز به لباس دارم (7 عکس)

نیاز به لباس دارم (7 عکس)

نیاز به لباس دارم (7 عکس)

نیاز به لباس دارم (7 عکس)

نیاز به لباس دارم (7 عکس)