فرانسیسکو دومینگو (Francisco Domingo Joaquim) نام این مرد آنگولایی است که بزرگترین دهان را در دنیا دارد. دهان این مرد بیست ساله در بازترین حالت آن به اندازه 17 سانتیمتر است. !

 

 

بزرگترین دهان در دنیا (4 عکس)

بزرگترین دهان در دنیا (4 عکس)

بزرگترین دهان در دنیا (4 عکس)

بزرگترین دهان در دنیا (4 عکس)