بلندترین موهای جهان متعلق به این زن آسیایی است که 17 سال است موهای خود را کوتاه نکرده و طول موهایش به بیش از 2.7 متر میرسد.

 

بلند ترین موهای دنیا (10 عکس)

بلند ترین موهای دنیا (10 عکس)

بلند ترین موهای دنیا (10 عکس)

بلند ترین موهای دنیا (10 عکس)

بلند ترین موهای دنیا (10 عکس)

بلند ترین موهای دنیا (10 عکس)

بلند ترین موهای دنیا (10 عکس)

بلند ترین موهای دنیا (10 عکس)

بلند ترین موهای دنیا (10 عکس)

بلند ترین موهای دنیا (10 عکس)