اگر از دیدن عکس ها تعجب کردید باید گفت که در واقع این عکس ها متعلق به پروژه جدید هنرمندانی با نام های Moises John Yuyi ، و Tom Galle است. آنها در این پروژه سعی کردند اعتیاد جدید انسان ها به عکس سلفی را با دیدی طنز بیان کنند.

 

عکس سلفی با لپ تاپ اپل !! (9 عکس)

عکس سلفی با لپ تاپ اپل !! (9 عکس)

عکس سلفی با لپ تاپ اپل !! (9 عکس)

عکس سلفی با لپ تاپ اپل !! (9 عکس)

عکس سلفی با لپ تاپ اپل !! (9 عکس)

عکس سلفی با لپ تاپ اپل !! (9 عکس)

عکس سلفی با لپ تاپ اپل !! (9 عکس)

عکس سلفی با لپ تاپ اپل !! (9 عکس)