هنرمند کپنهاگی  Matthew Simmonds مجسمه های قصرهای سلطنتی مینیاتوری از سنگ مرمر خلق نموده است.ساختمان های سنگی مقدس که مفاهیم موضوعی و اشکال مختلف مکان را با جزییات کامل آن نشان می دهد.

 

معماری مینیاتوری روی بلوک های مرمری ( 11 عکس)

معماری مینیاتوری روی بلوک های مرمری ( 11 عکس)

معماری مینیاتوری روی بلوک های مرمری ( 11 عکس)

معماری مینیاتوری روی بلوک های مرمری ( 11 عکس)

معماری مینیاتوری روی بلوک های مرمری ( 11 عکس)

معماری مینیاتوری روی بلوک های مرمری ( 11 عکس)

معماری مینیاتوری روی بلوک های مرمری ( 11 عکس)

معماری مینیاتوری روی بلوک های مرمری ( 11 عکس)

معماری مینیاتوری روی بلوک های مرمری ( 11 عکس)

معماری مینیاتوری روی بلوک های مرمری ( 11 عکس)

معماری مینیاتوری روی بلوک های مرمری ( 11 عکس)