این گونه نمایشگاه ها حدود 10 سال پیش توسط سازندگان و هنرمندان در مقیاس بزرگ ساخته شد.این نمایشگاه که به سبک بازی تاج و تخت طراحی شده با هدف تبدیل فضای دید  در مقیاس بزرگ راه اندازی شده است.

 

نمایشگاه هایی در سبک و سیاقی متفاوت ( 12 عکس)

نمایشگاه هایی در سبک و سیاقی متفاوت ( 12 عکس)

نمایشگاه هایی در سبک و سیاقی متفاوت ( 12 عکس)

نمایشگاه هایی در سبک و سیاقی متفاوت ( 12 عکس)

نمایشگاه هایی در سبک و سیاقی متفاوت ( 12 عکس)

نمایشگاه هایی در سبک و سیاقی متفاوت ( 12 عکس)

نمایشگاه هایی در سبک و سیاقی متفاوت ( 12 عکس)

نمایشگاه هایی در سبک و سیاقی متفاوت ( 12 عکس)

نمایشگاه هایی در سبک و سیاقی متفاوت ( 12 عکس)

نمایشگاه هایی در سبک و سیاقی متفاوت ( 12 عکس)

نمایشگاه هایی در سبک و سیاقی متفاوت ( 12 عکس)

نمایشگاه هایی در سبک و سیاقی متفاوت ( 12 عکس)