کارگران اسپانیایی که مشغول ساخت وساز بودند ناگهان متوجه کشف عجیبی شدند.آنها تصادفا 1300 پوند سکه را که در کوزه ای زیر زمین قرار داشت را از خاک بیرون آوردند. احتمال میرود که این سکه ها برای پرداخت مالیات به امپراتوری رم بوده است.

 

گنج گم شده در اسپانیا ( 10 عکس)

گنج گم شده در اسپانیا ( 10 عکس)

گنج گم شده در اسپانیا ( 10 عکس)

گنج گم شده در اسپانیا ( 10 عکس)

گنج گم شده در اسپانیا ( 10 عکس)

گنج گم شده در اسپانیا ( 10 عکس)

گنج گم شده در اسپانیا ( 10 عکس)

گنج گم شده در اسپانیا ( 10 عکس)

گنج گم شده در اسپانیا ( 10 عکس)

گنج گم شده در اسپانیا ( 10 عکس)