راهب بودایی معبدChongfu وصیت کرده بود که بعد از مرگش جسدش را مومیای کرده و در کوزه قرار دهند.حال شاگردانش جسد وی را با طلا پوشانده و در معبد قرار داده اند.

 

 طلا کاری مومیایی راهب بودایی ( 6 عکس)

 طلا کاری مومیایی راهب بودایی ( 6 عکس)

 طلا کاری مومیایی راهب بودایی ( 6 عکس)

 طلا کاری مومیایی راهب بودایی ( 6 عکس)

 طلا کاری مومیایی راهب بودایی ( 6 عکس)

 طلا کاری مومیایی راهب بودایی ( 6 عکس)