هنرمندی به نام Lisa Nilsson در جدید ترین آثار خود، با استفاده از کاغذ ، فرش هایی بسیار جالب و زیبا خلق کرده است. او با برش ، پیچ و تاب دادن صد ها تکه کاغذ این آثار هنری زیبا را خلق کرده است.

 

ساخت فرش های زیبا با کاغذ ! (10 عکس)

ساخت فرش های زیبا با کاغذ ! (10 عکس)

ساخت فرش های زیبا با کاغذ ! (10 عکس)

ساخت فرش های زیبا با کاغذ ! (10 عکس)

ساخت فرش های زیبا با کاغذ ! (10 عکس)

ساخت فرش های زیبا با کاغذ ! (10 عکس)

ساخت فرش های زیبا با کاغذ ! (10 عکس)

ساخت فرش های زیبا با کاغذ ! (10 عکس)

ساخت فرش های زیبا با کاغذ ! (10 عکس)

ساخت فرش های زیبا با کاغذ ! (10 عکس)