تصویر گر و هنرمند لهستانی Igor Morski این تصاویر سورئال با معانی پنهان را برای علاقمندان به تصویر در آورده است.

 

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)

تصاویر مفهومی و سورئال ( 14 عکس)