هنرمند آلمانی Isabelle Kiefhaber حلقه های جالبی را طراحی نموده که شما میتوانید در آن خاطره یا خاطرات به یادماندی خود را حک نمایید و در دوران زندگی به همراه داشته باشید.

 

خاطرات زندگی در داخل حلقه( 10 عکس)

خاطرات زندگی در داخل حلقه( 10 عکس)

خاطرات زندگی در داخل حلقه( 10 عکس)

خاطرات زندگی در داخل حلقه( 10 عکس)

خاطرات زندگی در داخل حلقه( 10 عکس)

خاطرات زندگی در داخل حلقه( 10 عکس)

خاطرات زندگی در داخل حلقه( 10 عکس)

خاطرات زندگی در داخل حلقه( 10 عکس)

خاطرات زندگی در داخل حلقه( 10 عکس)

خاطرات زندگی در داخل حلقه( 10 عکس)