عکاس  Patricia Davidson در هنگام سفر به ایالات متحده این تصاویر زیبا را از طبیعت ثبت و در اختیار بینندگان آن قرار داده است.

 

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)

عکاسی از طبیعت بکر (13 عکس)