یک سازمان غیر انتفاعی در به نام FixNation خانه هایی در مقیاس کوچک برای گربه های بی خانمان طراحی میکند.تصاویر یک همشاهده میکنید نمونه های از این خانه ها میباشند.

 

خانه های مدرن برای گربه های بی خانمان (8 عکس)

خانه های مدرن برای گربه های بی خانمان (8 عکس)

خانه های مدرن برای گربه های بی خانمان (8 عکس)

خانه های مدرن برای گربه های بی خانمان (8 عکس)

خانه های مدرن برای گربه های بی خانمان (8 عکس)

خانه های مدرن برای گربه های بی خانمان (8 عکس)

خانه های مدرن برای گربه های بی خانمان (8 عکس)

خانه های مدرن برای گربه های بی خانمان (8 عکس)