خیابان های بروکسل بعد از حمله تروریستی اخیر به مردم بی دفاع در مترو این شهر پر شده از پیام های مختلف که نشان دهنده همبستگی و پشتیبانی افراد  با ادیان و مذاهب مختلف از سراسر دنیا برای ابراز همدردی با مردم بروکسل.

 

پیام های رنگارنگ در خیابان های بروکسل ( 5 عکس)

پیام های رنگارنگ در خیابان های بروکسل ( 5 عکس)

پیام های رنگارنگ در خیابان های بروکسل ( 5 عکس)

پیام های رنگارنگ در خیابان های بروکسل ( 5 عکس)

پیام های رنگارنگ در خیابان های بروکسل ( 5 عکس)