همه میدانیم که پلاستیک برای تجزیه شدن به 1000 سال زمان نیاز دارد و این مدت برای این امر زمانی بسیار طولانی است به خصوص که این مواد در طبیعت رها شوند و عمق فاجعه در اینجا مشخص میگردد. برای جلوگیری از این تخریب طراح Jónsson بطری آبی با استفاده از جلبک ساخته که قابلیت تجزیه پذیری دارد و چون از مواد طبیعی و از خود طبیعت گرفته شده ضرر و خطری برای محیط زیست ندارد.

 

اختراعی برای کمک به محیط زیست ( 8 عکس)

اختراعی برای کمک به محیط زیست ( 8 عکس)

اختراعی برای کمک به محیط زیست ( 8 عکس)

اختراعی برای کمک به محیط زیست ( 8 عکس)

اختراعی برای کمک به محیط زیست ( 8 عکس)

اختراعی برای کمک به محیط زیست ( 8 عکس)

اختراعی برای کمک به محیط زیست ( 8 عکس)

اختراعی برای کمک به محیط زیست ( 8 عکس)