هنرمن مینیاتوری Sarah Buckley با انگشتان جادوییش این آثار زیبا را برجای گزارده است. وی با استفاده از مهر های ریز ،بخیه و کوک زدن گردنبند های زیبایی را خلق نموده که هر کدام در نوع خود بسیار پر کار و ظریف میباشند. وی برای طرح های خود از مناظر طبیعی ،جنگل و کوه الهام گرفته است.

 

آویزهای ساخته شده بروی نوک انگشت ( 10 عکس)

آویزهای ساخته شده بروی نوک انگشت ( 10 عکس)

آویزهای ساخته شده بروی نوک انگشت ( 10 عکس)

آویزهای ساخته شده بروی نوک انگشت ( 10 عکس)

آویزهای ساخته شده بروی نوک انگشت ( 10 عکس)

آویزهای ساخته شده بروی نوک انگشت ( 10 عکس)

آویزهای ساخته شده بروی نوک انگشت ( 10 عکس)

آویزهای ساخته شده بروی نوک انگشت ( 10 عکس)

آویزهای ساخته شده بروی نوک انگشت ( 10 عکس)

آویزهای ساخته شده بروی نوک انگشت ( 10 عکس)